bezpłatne

O zadaniu

Projekt „Sieć Family Spot” został dofinansowany w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 w wysokości 2,12 mln zł

Informacja o projekcie:

Miejsce realizacji zadania
Projekt ogólnopolski

Grupa docelowa
Działalność Family Spotów (FS) jest kierowana do różnych grup docelowych zamieszkujących na terenie gminy, w której będzie działać każdy FS:

1. Rodzice z dziećmi
2. Rodzice z dziećmi do lat 3
3. Samotni rodzice
4. Małżeństwa
5. Dzieci i młodzież

Działania FS są dedykowane wszystkim członkom rodzin. Prowadzone działania będą miały charakter inkluzywny. W zależności od konkretnych zajęć zaplanowanych do przeprowadzenia w FS, zakładamy możliwość ograniczenia uczestnictwa z uwagi na charakter zajęć np. warsztaty motywacyjne dla młodzieży będą miały ograniczenie wiekowe. Jako pośrednich beneficjentów wskazujemy także lokalne grupy działania (grupy nieformalne), organizacje pozarządowe oraz instytucje, z którymi będziemy współpracować na rzecz lokalnych społeczności.

Cele projektu:

Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie pilotażu ogólnopolskiej sieci placówek – 24 miejsc rozwoju – dla wszystkich członków rodzin zamieszkujących na terenie 24 gmin w Polsce.

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich (podnoszenie wiedzy, nabywanie umiejętności, zmiana postaw) wśród rodziców uczestniczących w zajęciach
2. Integracja lokalnej społeczności rodzin zamieszkujących na terenie gminy, w której prowadzony będzie FS
3. Promowanie wizerunku rodziny jako drogi do rozwoju osobistego i społecznego

Idea Family Spotów W 2022 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus w wyniku analiz obejmujących oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez rodziny a także funkcjonujące w różnych państwach europejskich rozwiązania (m. in. Francja, Niemcy, Czechy) stworzył koncepcję miejsc przyjaznych rodzinie Family Spot. Wśród zgłaszanych potrzeb widzimy m.in. konieczność wsparcia rodziców z dziećmi w sferze wychowania i możliwości rozwoju kompetencji rodzicielskich a także tworzenia oferty zajęć integrujących środowiska rodzin. W założeniach FS to miejsce otwarte dla mieszkańców gminy, dedykowane rodzinie. 

W FS będą prowadzone działania animujące i integrujące lokalną społeczność rodzin, będą prowadzone warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie (połączone z animacją czasu dla dzieci), będą to miejsca, w których lokalne grupy inicjatywne (grupy nieformalne, stowarzyszenia) będą mogły skorzystać z infrastruktury i prowadzić zajęcia otwarte dla innych. W docelowym modelu działania FS to miejsce funkcjonujące 7 dni w tygodniu, które oprócz organizacji warsztatów kompetencyjnych oraz działań integracyjnych, mógłby również pełnić funkcję wsparcia rodziców w okazjonalnej opiece nad dziećmi, być miejscem poradnictwa prawnego, punktem informacyjnym dotyczącym narzędzi polityki rodzinnej (np. informacja o funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego) a także pełnić miejsce integrujące rodziców oraz lokalnych NGO.

W ramach projektu, chcemy przeprowadzić pilotaż tego działania, skupiając się na konkretnych aspektach możliwości funkcjonowania takich miejsc w Polsce:
-uruchomienie Family Spotów w różnych typach JST – chcemy zbadać i zweryfikować możliwości prowadzenia FS zarówno w dużych ośrodkach miejskich oraz w gminach wiejskich
-przygotowanie i weryfikacja oferty programowej FS w różnych typach społeczności obejmujących warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz warsztaty integrujące i animacyjne
-weryfikacja możliwości nawiązywania trwałej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
-weryfikacja możliwości lokalowych będących w zasobach JST oraz potencjalnych partnerów lokalnych (NGO)

Rezultaty:
Uruchomienie 24 punktów Family Spot
Realizacja 672 wydarzeń dla min. 10080 uczestników

A mamy 25 🙂

Historia powstania projektu Family Spot rozpoczyna się 9 lat temu, kiedy Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” zaczął zwracać szczególną uwagę na rozwiązania prorodzinne funkcjonujące w innych krajach europejskich. Zainspirowana tymi inicjatywami, organizacja postanowiła skupić się na projekcie kreowania specjalnych miejsc w przestrzeni publicznej, które mogłyby stanowić wsparcie dla rodzin.

Charakterystyczną cechą tych miejsc miała być ich otwartość na całe rodziny oraz ich misja – inspirowanie i wspieranie rozwoju rodzin poprzez podnoszenie kompetencji i budowanie relacji społecznych. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonowały już od wielu dekad w całej Europie, zwłaszcza we Francji, Niemczech, Czechach i krajach skandynawskich. Istotne było, że miejsca te cieszyły się popularnością dzięki dedykowanym regulacjom ustawowym, które zapewniały im finansowanie z budżetu państwa lub samorządu. Szczególnie dobrze funkcjonowały te, których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym.

Po latach konsultacji z partnerami z innych krajów, po wielu wizytach studyjnych i opierając się na 15-letnim doświadczeniu w realizacji lokalnych działań, Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” wreszcie stworzył wstępną koncepcję projektu Family Spot. Idea polegała na utworzeniu sieci miejsc przyjaznych rodzinie – otwartych i przyjaznych punktów, w których rodziny mogłyby znaleźć wsparcie i pomoc.

Aby uruchomić ten ambitny projekt, potrzebne było zainteresowanie władz samorządowych. Na szczęście inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony władz, które dostrzegły realne możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zwłaszcza młodych rodzin.

Jednak, jak to często bywa w przypadku dobrych pomysłów, głównym wyzwaniem było zapewnienie stabilnego zaplecza finansowego. Chociaż wizja Family Spotów zdobyła uznanie we wszystkich środowiskach, w których ją przedstawiano, brakowało konkretnego wsparcia finansowego, które pozwoliłoby na uruchomienie tego projektu choćby w formie pilotażowej.

Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” dostrzegł potencjalną szansę na wsparcie w ministerialnym programie “Po Pierwsze Rodzina!” i zdecydował się przedstawić swoją konkretną propozycję w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu. Ku ogromnej radości organizacji, a przede wszystkim radości ponad 9 tysięcy rodzin, które były członkami Związku, oferta została zaakceptowana, dając zielone światło do rozpoczęcia projektu.

Dzięki temu, po 9 latach przygotowań, marzenie o Family Spotach wreszcie stało się rzeczywistością. Projekt ma szansę zmieniać życie tysięcy rodzin, zapewniając im wsparcie, rozwój kompetencji i budowanie silniejszych więzi społecznych. To jest ważny krok w budowaniu przyjaznego środowiska dla rodzin w Polsce, a Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” cieszy się, że może przyczynić się do realizacji tego inspirującego przedsięwzięcia.

“A Po Co Mi To?, czyli spot familijnych wydarzeń, magiczne miejsce, które na tysiąc różnych sposobów opiekuje się całymi rodzinami. Miejsce, w którym czujesz się jak w domu.”

– Sylwia